Statutul ARMAE

ART. 1. Se constituie, în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut, Asociația Română de Meteorologie Aplicată și Educație (ARMAE).

ART. 2. ARMAE este o organizație neguvernamentală, apolitică și independentă, de beneficiu public, fără scop lucrativ sau patrimonial, constituită pe o perioadă nedeterminată.

ART. 3. ARMAE este persoană juridică română de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 164511 din 13.11.2017 eliberată de Ministerul Justiţiei.

ART. 4. Durata și sediul. Asociaţia se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată şi are sediul în București, Facultatea de Geografie a Universității din București, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 1, sect. 1, camera 412.

ART. 5. Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi din ţară sau străinătate, poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus. Filialele trebuie să aibă cel puțin 3 membri.

ART. 6. Scopul.

Membrii Asociației Române de Meteorologie Aplicată și Educație se asociază în scopul promovării informațiilor, cunoștințelor și aplicațiilor meteorologice, pentru educație în vederea îmbunătățirii utilizării resurselor atmosferice și reacției societății față de fenomene meteorologice extreme.

ART. 7. Obiectivele.

Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îşi propune următoarele obiective:

 1. Promovarea și diseminarea cunoștințelor meteorologice și a aplicațiilor acestora în diferite medii socio-profesionale;
 2. Activități de educație, consultanță și pregătire a populației pentru utilizarea resurselor meteorologice și reacția față de fenomene meteorologice periculoase;
 3. Realizarea şi editarea de cărţi, manuale, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative tematice;
 4. Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 5. Participarea la proiecte specifice prin care se pot obține fondurile necesare autofinanțării;
 6. Dezvoltarea unor proiecte proprii și în regim de parteneriat cu autorități, instituții și organizații din țară și străinătate;
 7. Atragerea de sponsorizări, donații și desfășurarea unor activități economice, în condițiile legii, pentru obținerea fondurilor necesare autofinanțării;
 8. Colectarea cotizațiilor de membru, conform prevederilor Statutului;
 9. Furnizarea de servicii de consultanță  de specialitate, în condițiile legii;
 10. Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului Asociației.

ART. 8. Membrii.

Asociația este compusă din:

a) Membri;

b) Membri de onoare (fără drept de vot);

c) Colaboratori voluntari;

d) Personal angajat, potrivit Legislaţiei muncii;


Poate deveni membru al ARMAE orice persoană care depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director și plata în avans a cotizației pe un an calendaristic. Calitatea de membru de onoare se propune de către Consiliul Director și se aprobă de Adunarea Generală persoanelor fizice sau juridice care şi-au adus o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţii Asociaţiei sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei.

Calitatea de membru se poate pierde prin excludere sau prin retragere. Excluderea unui membru este aprobată prin vot de Adunarea Generală, cu majoritate simplă, la propunerea Consiliului Director sau la propunerea scrisă a cel puţin trei membri ai Asociației. Pierderea calității de membru al ARMAE este hotărȃtă de Adunarea Generală, prin vot secret, cu majoritate simplă, și poate surveni în una din următoarele situații:

 1. încălcări grave ale Statutului;
 2. neplata cotizației mai mult de un an calendaristic;
 3. prejudicii materiale sau de imagine aduse asociației;
 4. condamnare definitivă.

Retragerea se face prin manifestarea de voință exprimată în scris și înregistrată la secretariatul Asociației.

ART. 9. Cotizația.

Cotizația se plătește în avans, pe un an calendaristic, iar cuantumul acesteia se stabilește anual în ședința ordinară a Adunării Generale.

ART. 10. Drepturile și obligațiile membrilor.

Membrii ARMAE au următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. Să participe la activităţile organizate de Asociaţie;
 2. Să facă propuneri în Adunarea Generală;
 3. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
 4. Să inițieze și să deruleze proiecte specifice, conform statutului, cu acordul Consiliului Director sau al Adunării Generale;
 5. Să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor de conducere;
 6. Să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei;
 7. Să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei;
 8. Să cotizeze anual cu o anumită sumă ce va fi stabilită de Adunarea Generală.

ART. 11. Organizarea și structura.

Organul de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea membrilor cotizanți. Organul executiv Asociaţiei este Consiliul Director, alcătuit din 5 membri. Organul de control al Asociaţiei este cenzorul, comisia de cenzori sau orice membru care nu face parte din Consiliul Director.

ART. 12. Adunarea Generală.

 1. Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al Asociaţiei și este compusă din totalitatea membrilor Asociaţiei;
 2. Adunarea Generală se întruneşte în ședinţă ordinară, o dată pe an, şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie;
 3. Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul Director sau de cel puţin 1/3 din numărul membrilor, cu cel puţin 7 zile calendaristice înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise individuale și prin afișare pe pagina web;
 4. Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din membrii asociației. In cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar, la a doua convocare vor putea fi luate decizii oricare ar fi cvorumul de membri prezenți. Adunarea Generală Ordinară se convoacă de către Consiliul Director sau de cel putin 1/3 din numărul membrilor, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise individuale trimise prin e-mail și prin afișare pe pagina web;
 5. Ședințele Adunării Generale pot avea loc și online.

ART. 13. Atribuţiile Adunării Generale.

Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 1. aprobă strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
 2. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară anuală;
 3. alege şi revocă membrii Consiliului Director şi Cenzorul;
 4. aprobă înfiinţarea de filiale și afilierea la organizații naționale și internaționale;
 5. modifică Statutului Asociaţiei;
 6. schimbă sediului Asociaţiei;
 7. decide dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, și stabilește destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
 8. stabilește cuantumul cotizației.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, preşedintele Asociaţiei poate decide o soluție. Deciziile de dizolvare și lichidare se iau cu 2/3 din voturile valabil exprimate.

ART. 14. Consiliul Director.

Consiliul Director este organul executiv al „ARMAE”, alcătuit din Președinte, doi Vicepreședinți, Secretar General și Trezorier. Consiliul Director este ales de Adunarea Generală, prin vot secret, cu majoritate simplă, pentru un mandat de 3 ani. Preşedintele conduce Consiliul Director şi reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţi. Consiliul Director se întrunește trimestrial la convocarea președintelui sau a celor doi vicepreședinți. Hotărârile Consiliului Director se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, preşedintele asociaţiei poate decide o soluție.

ART. 15. Atribuţiile Consiliului Director.

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

 1. prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
 2. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 3. aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
 4. aprobă primirea de noi membri şi propune ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în cauză sau la cererea a cel puţin trei membri ai asociaţiei;
 5. poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;
 6. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

ART. 16. Activitatea de control.

Activitatea de control al gestiunii patrimoniului şi al activităţii economico-financiare a asociaţiei este asigurată de un cenzor, ales de Adunarea Generală. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înfiinţarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri, care să preia atribuţiile de control al activităţii asociaţiei. Din Comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al asociaţiei şi un expert contabil.

ART. 17. Preşedintele și Vicepreședinții.

Preşedintele ARMAE are următoarele atribuţii:

 1. reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii;
 2. coordonează activitatea compartimentelor asociaţiei;
 3. conduce Consiliul Director şi prezidează Adunarea Generală;
 4. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

În lipsa Preşedintelui Asociaţiei, vicepreşedinţii exercită atribuţiile acestuia. Președintele Asociației nu poate exercita mai mult de două mandate consecutive. După expirarea mandatului, Președintele Asociației devine automat Vicepreședinte pentru un mandat de 3 ani.

ART. 18. Patrimoniul.

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei „Asociația Română de Meteorologie Aplicată și Educație” este de 200 lei, constituit prin depozit bancar. Patrimoniul Asociaţiei este alcătuit din:

 1. cotizaţii, donaţii, finanţări, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, sponsorizări, moşteniri;
 2. activităţi economice proprii în măsura în care acestea sunt în concordanţă cu scopul asociaţiei;
 3. înfiinţarea de societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei;
 4. alte venituri prevăzute de lege.

ART. 19. Modificarea Statutului.

Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale. Prezentul Statut redactat in limba română, în 5 (cinci) exemplare a fost adoptat în Adunarea Generală de constituire şi intră în vigoare la data înregistrării sale în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Sector 5 București.

ART. 20. Dizolvarea Asociației.

Dizolvarea Asociaţiei poate fi propusă în scris de Consiliul Director sau de 1/2 din membrii Asociației necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale.